SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci
CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

P°ipravujeme

O muzeu

Expozice

VstupnÚ

Knihovna

Publikace

╚tvrtletnÝk

SbornÝky

SbÝrky

Slu×by

PracovnÝci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volnß mÝsta a
ve°ejnÚ zakßzky


ZßkladnÝ
dokumenty


Pro mÚdia

Kontakt

NapiÜte nßm

Muzeum dýtem
EXPON┴T M╠S═CE

V. K. NOV┴K: JEHLICE
V. K. NOV┴K: N┴HRDELN═K
V. K. NOV┴K: ╚ELENKA SE ZP╠TNŢM ZRC┴TKEM

NOV╔ AKVIZICE Z D═LNY VRATISLAVA KARLA NOV┴KA

Jehlice, nerezocel, zrcadlo, 1984; NßhrdelnÝk, nerezocel, zrcadlo, 1988; ╚elenka se zpýtnřm zrcßtkem, nerezocel, zrcadlo


Vratislav Karel Novßk (1942-2014) pat°Ý od poŔßtku 80. let k nejvřznamnýjÜÝm autor¨m ŔeskÚho Üperku a kovovřch mobilnÝch plastik 2. poloviny 20. a poŔßtku 21. stoletÝ. Mezi nejvřznamnýjÜÝ realizace kovovřch mobilnÝch plastik pat°Ý bezesporu exteriÚrovß plastika Stroj Ŕasu - Metronom v Praze na LetnÚ a dßle realizace plastiky Krystalovß vý× v Cincinnati Ohio. Jeho ojedinýlÚ Üperky oscilujÝ na pomezÝ týlesnřch objekt¨ a Üperku samotnÚho.

Novß akvizice SeveroŔeskÚho muzea p°edstavuje Üperky z 80. let s vyu×itÝm nerezoceli a skla/zrcadel v kombinaci s profesionßlnÝ fotografiÝ na modelech. Tyto Üperky jsou na tehdejÜÝ dobu a nßzor na Üperk naprosto vřjimeŔnÚ a autor si s nimi vydobyl mÝsto nejen na ŔeskÚ, ale takÚ na mezinßrodnÝ scÚný soudobÚho Üperku. Byly prezentovßny nejen na vřstavßch, ale mnohÚ z nich se dnes nachßzejÝ ve ve°ejnřch i soukromřch sbÝrkßch po celÚm svýtý. Osobnost tohoto autora se zapsala do podoby souŔasnÚho ŔeskÚho autorskÚho Üperku vlastnÝ vřjimeŔnou tvorbou, ale takÚ dlouholetřm pedagogickřm p¨sobenÝm v pozici vedoucÝho ateliÚru Kov a Üperk na VŐUP v Praze a pokraŔovßnÝm v ateliÚru Design kovu a Üperku na Z╚U v Plzni.

Vratislav Karel Novßk je vřznamnřm autorem, ×ijÝcÝm a aktivný p¨sobÝcÝm v regionu Jablonecka a Liberecka, kde ×il a tvo°il ji× od poŔßtku 60. let. Dosud byl ve sbÝrce SeveroŔeskÚho muzea zastoupen pouze jednou pracÝ z poloviny 90. let a dvýma modely mobilnÝch plastik. Jeho prßce z 80. let 20. stoletÝ jsou d¨le×itřm dokladem vřvoje ŔeskÚho autorskÚho Üperku a najdou svÚ vřznamnÚ mÝsto v novÚ expozici u×itÚho umýnÝ SeveroŔeskÚho muzea. Soubor Üperk¨ bylo mo×nÚ zakoupit dÝky finanŔnÝ podpo°e z AkviziŔnÝho fondu Ministerstva kultury ╚R a ˙ŔelovÚ dotaci z LibereckÚho kraje.


[zobrazit/skrřt vÝce]

» archiv...
WebArchiv

 

 

 

 ENTSCHULDIGUNG, DAS MUSEUM
IST VOR▄BERGEHEND F▄R DEN WIEDERAUFBAU
BIS NOVEMBER 2019 GESCHLOSSEN.


 DOPROVODN╔ PROGRAMY
NEJEN PRO ŐKOLY


DoprovodnÚ programy 2018

 nabÝdka program¨ pro rok 2018

» pracovnÝ listyOtevÝracÝ doba:
denný mimo pondýlÝ
9:00-17:00 hodin
st°eda do 18:00 hodinKnihovna:
˙terř a Ŕtvrtek
13:00-16:00 hodin


VstupnÚ:
dospýlÝ: 30 KŔ
studenti, ×ßci: 10 KŔ
d¨chodci: 10 KŔ

» vÝce...


Krajskř ˙°ad LibereckÚho kraje

SeveroŔeskÚ
muzeum v Liberci
je p°Ýspývkovou
organizacÝ
LibereckÚho kraje
» vypnout pozadÝ…

 

ę 2004-2016 SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci, Ji°Ý Sloup, Anna Baldovß, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizovßno: 18.07.2018 18:51:05