Hlavní obrázek
Home
Tečka
Archeologické dohledy, záchranné výzkumy
Archeologické dohledy, záchranné výzkumy
Základní informace pro investory
  • Záchranný archeologický výzkum (ZAV) je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy, kdy za území s archeologickými nálezy (ÚAN) je považováno celé území České republiky kromě území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů – vytěžené doly, lomy, cihelny, pískovny (neplatí v případě zakládání nových či horizontálním rozšiřováním těžby).
  • Taktéž při opravách a rekonstrukcích IS, nemovitostí atd. nelze konstatovat, že stavba probíhá v původní trase a tedy není potřeba ZAV. I v těchto případech je nutné se obrátit na organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů a zažádat o jejich stanovisko.
Kontakt
Mgr. Pavla Mašková
+ 420 734 253 736, archeologie@muzeumlb.cz, pavla.maskova@muzeumlb.cz
Tomáš Trávníček
+ 420 732 714 582

Tomáš Trávníček

Upozornění

Vyjádření o nutnosti záchranného archeologického výzkumu vydává POUZE Archeologický ústav Akademie věd ČR a organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů na daném území. Vyjádření jiných subjektů nemá právní platnost a při správním řízení k němu není přihlíženo, tudíž vyjádření městských památkových odborů, stavebních úřadů apod. není relevantní.

 

Poukazování na to, že archeologický dohled nevyžaduje stavební úřad a není to uvedeno ve stavebním povolení, nezbavuje ohlašovací povinnosti. Neustále se s podobnými argumenty setkáváme, ale neznalost zákona neomlouvá (více informací zde).

 

Nadále zůstává povinnost oslovit památkový odbor, ale archeologie do památkového odboru nepatří a je na investorovi, aby nepodlehl falešné iluzi, že je vše v pořádku a oslovil i oprávněné archeologické organizace.


V případě, že si chcete cokoli z této problematiky ověřit u naší nadřízené instituce, případně máte další dotazy, které nechcete konzultovat s námi, obraťte se prosím na Archeologický ústav AV ČR: Kontakní údaje


Postup

1. Podání žádosti o vyjádření ke stavební činnosti

Žádost o archeologické vyjádření potřebujete při stavební činnosti, ze které vyplývají zemní práce, a tím pádem možné poškození archeologických situací (jedná se i o patky staveb, skrývky, studny, usazování ČOV atd.). Vyjádření jsou součástí projektů územního plánování a přikládají se do projektové dokumentace.

 

2. Oznámení konkrétního stavebního záměru

Pokud jste srozuměni s tím, že u Vás bude probíhat ZAV, nebo se dostáváte už do fáze přípravné realizace, vyplňte prosím formulář oznámení o stavbě.

Veškeré potřebné informace najdete na stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Praha – sekce pro stavebníky (AV ČR)

Žádosti o vyjádření a oznámení o stavebním záměru pro okresy Liberec a Jablonec nad Nisou lze psát přímo do Severočeského muzea v Liberci na níže uvedené emailové adresy.


3. Náklady ZAV

Fyzická osoba, která neprovádí stavební činnost za účelem zisku (typicky rodinný dům pro vlastní potřebu, úpravy na svém pozemku atd.), NENÍ plátcem archeologického výzkumu. Ostatní, převážně právnické osoby, hradí náklady ZAV v plné výši.

 

Archeolog ... 450 Kč / hodinu

Technik ....... 300 Kč / hodinu

Jízdné ............. 8 Kč / km

 

Severočeské muzeum v Liberci se stará o území okresu Liberec a Jablonec nad Nisou. ZAV provádíme v drtivé většině případů formou časově méně náročného archeologického dohledu. Cena dohledu je proměnlivá, ale nejčastěji se pohybujeme v řádu jednotek tisíců korun.


Postup záchranného archeologického výzkumu formou dohledu

1. Nahlášení stavby

Stavbu je nejlepší nahlásit alespoň dva týdny dopředu a to buď telefonicky, nebo mailem (chápeme, že počasí člověk neporučí a stavební firma může začít i s velkým předstihem proti termínu. I tak jsme schopni řešit věci i za pochodu, ale není to ideální a vyžaduje to rychlou součinnost zúčastněných).
Zásadní jsou informace, kde se stavba provádí (katastrální území, parcelní číslo) a v jakém rozsahu. Poskytnutí základních podkladů z projektové dokumentace je žádoucí (nejlépe situační plánek stavby).
Konkrétní provedení dohledu pak řešíme telefonicky dle aktuální nastalé situace.

Stavbu je nejlepší nahlásit alespoň dva týdny dopředu a to buď telefonicky, nebo mailem (chápeme, že počasí člověk neporučí a stavební firma může začít i s velkým předstihem proti termínu. I tak jsme schopni řešit věci i za pochodu, ale není to ideální a vyžaduje to rychlou součinnost zúčastněných).

 

Zásadní jsou informace, kde se stavba provádí (katastrální území, parcelní číslo) a v jakém rozsahu. Poskytnutí základních podkladů z projektové dokumentace je žádoucí (nejlépe situační plánek stavby).Konkrétní provedení dohledu pak řešíme telefonicky dle aktuální nastalé situace.

 

2. Průběh archeologického dohledu

Po domluvě konkrétního dne a času archeolog zkontroluje situaci na stavbě. Při dohledu se provádí fotografická a popisná dokumentace situace potřebná pro další zpracování akce (prostě stojíme u bagru a koukáme pod lžíci, případně kontrolujeme už vykopané základy, ideální je pro nás kontrola povrchu při hotové skrývce ornice atp., u toho fotíme a občas i píšeme). Nedozorujeme celý průběh stavby. V zásadě přijíždíme na kontrolu podle postupu prací a nutnosti.

 

Při pozitivním nálezu (v této oblasti málo častém) řešíme situaci v řádu hodin, max. 1–2 dnů.


3. Ukončení archeologického dohledu

Dohled ukončujeme elektronickým zasláním tzv. expertního listu. Ten slouží jako potvrzení, že vše na stavbě z hlediska archeologie proběhlo, jak mělo.