Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail projektu
Podpora dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu | Unterstützung der Fortbildung für Lehrer der Naturwissenschaften | 2020–2022

 

Popis projektu
Třístranný projekt Severočeského muzea v Liberci, Technické univerzity v Liberci a Senckenbergova muzea v Görlitz je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání vyučujících přírodopisu z Čech i Saska.
Příprava a realizace terénních exkurzí má také rozvíjet přeshraniční spolupráci, a to jak mezi školskými a odbornými institucemi, tak mezi jednotlivými učiteli a odborníky.
Hlavním cílem projektu je seznámit učitele se zajímavými lokalitami v místě, kde žijí, a to z pohledu geologie, botaniky, zoologie a dalších přírodních věd, tak, aby nově nabyté výzkumné postupy mohli aplikovat i na jiné lokality a získané poznatky předávat svým žákům. Učitelé a později jejich žáci tak získají ještě těsnější vztah k místu, kde žijí.
Projekt se skládá ze tří samostatných setkání na třech různých lokalitách – Luž, Hradčanské rybníky (Ralsko) a Ještěd.
Vzhledem k epidemii Covid-19 se terénní exkurze realizují až ve školním roce 2021-2022.
Projekt reg. č. ERN-0890-CZ-22.05.2019 „Podpora dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu / Unterstützung der Weiterbildung der Lehrer der Naturwissenschaften“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika―Svobodný stát Sasko 2014–2020 prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Třístranný projekt Severočeského muzea v Liberci, Technické univerzity v Liberci a Senckenbergova muzea v Görlitz je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání vyučujících přírodopisu z Čech i Saska. Příprava a realizace terénních exkurzí má také rozvíjet přeshraniční spolupráci, a to jak mezi školskými a odbornými institucemi, tak mezi jednotlivými učiteli a odborníky.

 

Hlavním cílem projektu je seznámit učitele se zajímavými lokalitami v místě, kde žijí, a to z pohledu geologie, botaniky, zoologie a dalších přírodních věd, tak, aby nově nabyté výzkumné postupy mohli aplikovat i na jiné lokality a získané poznatky předávat svým žákům. Učitelé a později jejich žáci tak získají ještě těsnější vztah k místu, kde žijí. Projekt se skládá ze tří samostatných setkání na třech různých lokalitách – Luž, Hradčanské rybníky (Ralsko) a Ještěd. Vzhledem k epidemii Covid-19 se terénní exkurze realizují až ve školním roce 2021–2022.

Řešitelé
Mgr. Alena Černá | Mgr. Jana Hajná | Mgr. Iva Kotalíková
Dotační program
Projekt reg. č. ERN-0890-CZ-22.05.2019 „Podpora dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu / Unterstützung der Weiterbildung der Lehrer der Naturwissenschaften“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 prostřednictvím Euroregionu Nisa.
Výstupy
Pracovní sešit pro učitele

Ke každé lokalitě je pro účastníky připravena drobná publikace v českém a německém jazyce. Najdou v ní na úvod základní informace o daném místě a jeho typických fenoménech a potom pracovní část, kterou si během exkurze vyplní podle vlastního bádání.

 

Projektový sešit pro učitele – Ještěd

Projektový sešit pro učitele – Luž

Projektový sešit pro učitele – Ralsko

Ke stažení

Propagační leták k projektu

Průběžná zpráva projektu ze dne 16. 6. 2020

Průběžná zpráva projektu ze dne 26. 3. 2021

Odkazy
Stránka projektu na Facebooku
Projektbeschreibung

Das dreiseitige Projekt des Nordböhmischen Museums Liberec, der Technischen Universität Liberec und des Senckenberg-Museums Görlitz konzentriert sich auf die Unterstützung der Fortbildung für Lehrer der Naturwissenschaften aus Tschechien und Sachsen. Die Vorbereitung und Durchführung von Geländeexkursionen soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit entwickeln, und zwar sowohl zwischen den schulischen und wissenschaftlichen Institutionen als auch zwischen den einzelnen LehrerInnen und ExpertInnen.

 

Das Hauptziel des Projektes ist es, den LehrerInnen interessante Orte in der Region, in der sie leben, aus der Sicht der Geologie, Botanik, Zoologie und weiterer Naturwissenschaften vorzustellen, so dass sie die neuen wissenschaftlichen Ansätze auch an anderen Orten anwenden und das gewonnene Wissen an ihre SchülerInnen übergeben können. Die LehrerInnen und später auch ihre SchülerInnen gewinnen somit eine noch engere Beziehung zu dem Ort, wo sie leben. Im Projekt werden drei Treffen an drei unterschiedlichen Orten stattfinden: die Lausche, die Hradčany-Teiche (Ralsko) und der Jeschken. Im Hinblick auf die Covid-19-Epidemie werden die Exkursionen erst im Schuljahr 2021-2022 organisiert.

Das Projekt Nr. ERN-0890-CZ-22.05.2019 „Podpora dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu / Unterstützung der Fortbildung für Lehrer der Naturwissenschaften“ wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung im Kooperationsprogramm Tschechische Republik – Freistaat Sachsen 2014–2020 durch die Euroregion Neiße kofinanziert.

Koordinatoren
Mgr. Alena ČernáMgr. Jana HajnáMgr. Iva Kotalíková
Förderprogramm
Das Projekt Nr. ERN-0890-CZ-22.05.2019 „Podpora dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu / Unterstützung der Fortbildung für Lehrer der Naturwissenschaften“ wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung im Kooperationsprogramm Tschechische Republik – Freistaat Sachsen 2014–2020 durch die Euroregion Neiße kofinanziert.
Ergebnisse
Arbeitsheft für LehrerInnen

Zu jedem Ort wird für die TeilnehmerInnen eine kleine Publikation in der tschechischen und deutschen Sprache vorbereitet. Sie finden darin die wichtigsten Informationen zu dem Ort und seinen typischen Phänomenen sowie einen Arbeitsteil, den sie während der Exkursion anhand eigener Forschungen ausfüllen.

 

Projektheft für Lehrer – Jeschken

Projektheft für Lehrer – Lausche

Projektheft für Lehrer – Rollberg

Dokumente zum Herunterladen
Werbeflyer zum Projekt
Links
Projektseite auf Facebook


XX"="">XX">

Terénní setkání v Ralsku | 18. 5. 2022
Terénní setkání na Luži | 27. 4. 2022
Terénní setkání na Ještědu | Geländeexkursion am Jeschken |22. 9. 2021